Elavtal BRF

Från välkända elbolag med unika kampanjer och erbjudanden

Jämför elavtal till BRF via vår kostnadsfria tjänst. En enkel jämförelse som ställer elbolagen mot varandra och visar om ni idag betalar för mycket.

Ansök via formuläret till höger eller läs mer i denna artikel som beskriver olika elavtal för bostadsrättsföreningar och hur kostnaden kan hållas nere.

Få erbjudanden från flera elbolag

Låt elleverantörerna konkurrera om dig. Helt gratis och utan några åtaganden.

Jämför elavtal till bostadsrättsförening

Via samarbete med flera elhandelsbolag erbjuder vi en enkel, snabb och kostnadsfri tjänst som ställer bolagens avtal mot varandra. Självklart finns aldrig krav på att avtal måste tecknas när tjänsten används.

Välj avtalsform

Första steget är att välja rörligt, fast, mix eller ”vet ej” som avtalsform. Läs mer om de olika avtalsformerna vid rubriken ”Fast eller rörligt elavtal” längre ner i denna artikel.

Förbrukning

Andra steget är att ange lokalernas/lägenheternas totala yta. Det måste inte vara exakt utan räcker med ungefär 500 kvm eller 1500 kvm. Med ”Estimerad förbrukning” menas hur stor elförbrukning som bostadsrättsföreningen förväntas ha. Enklast är att utgå från föregående årsförbrukning.

Uppgifter om BRF & Kontaktuppgifter

Tredje steget är att ange namn, organisationsnummer, adress och kontaktuppgifter.

Förlag på elavtal

Inom någon dag kommer samarbetande elleverantörer skicka ut förslag på elavtal utifrån den information som angetts i ansökan. Styrelsen kan nu i lugn och ro jämföra dessa och sedan teckna det avtal som passar bäst. Det finns däremot aldrig krav på att avtal måste tecknas! Det är firmatecknarna i styrelsen som kan teckna elavtal. Vilka som är firmatecknare framgår hos Bolagsverket och måste alltså inte vara samtliga styrelseledamöter.

Så mycket kan sparas

Hur mycket som en bostadsrättsförening kan spara på att jämföra och byta elavtal beror både på elförbrukning och aktuellt elpris. Nedan visas ett exempel med en förening som förbrukar mellan 100 000 – 500 000 kWh per år vilket är vanliga siffror som fylls i på Elyn. Vid 100 000 kWh kan exempelvis en förening spara 25 000 kr per år på att få ned elpriset med 25 öre/kWh medan det i en förening som förbrukar 500 000 kWh går att spara hela 125 000 kr vid smma förbrukning.

Elbolag

100 000 kWh/år

200 000 kWh/år

500 000 kWh/år

50 öre/kWh

50 000 kr

100 000 kr

250 000 kr

75 öre/kWh

75 000 kr

150 000 kr

375 000 kr

100 öre/kWh

100 000 kr

200 000 kr

500 000 kr

125 öre/kWh

125 000 kr

250 000 kr

625 000 kr

Jämför elavtal till BRF

Jämför priser och erbjudanden på elabonnemang direkt på elyn.

Fast eller rörligt elavtal till BRF?

I likhet med privatpersoner och företag kan en BRF välja mellan rörligt och fast/bundet elavtal. En BRF prioriterar däremot fast avtal betydligt oftare än en privatperson. Detta utifrån den ekonomiska trygghet som det skapar. Skillnaderna beskrivs i korthet nedan:

Fast elavtal

Väljs fast elvtal kommer kostnaden per kWh vara exakt lika under hela bindningsperioden. Vanliga bindningsperioder för bostadsrättsföreningar är 1,2 och 3 år men även längre bindningstider förekommer.

 • Fördelen är förutsägbarheten som skapas både utifrån styrelsens budgetarbete och medlemmarna kostnader. En stabilitet som väldigt många föreningar prioriterar.
 • Nackdelen är den något högre kostnad som uppstår i jämförelse mot rörligt. Statistiskt har nämligen rörligt varit bättre om totala kostnaden mäts över flera år.

Rörligt elavtal

Väljs rörligt elavtal kommer kostnaden per kWh att variera månad för månad. Har föreningen låga elkostnader kan alternativet väljas utan att budgeten påverkas nämnvärt vid stora uppgångar eller nedgångar i priset.

 • Fördelen är att rörligt statistiskt varit bäst över längre tidsperioder. Med rörligt finns även möjligheten att byta elleverantör när som helst. Oftast finns bara uppsägningstid på en månad. 
 • Nackdelen är den oförutsägbarhet som uppstår. För både medlemmar och föreningen kan kostnaden variera kraftigt över året.

Mixavtal

Väljs mixat elavtal kan styrelsen avgöra hur stor del som önskas vara fast respektive rörlig. Det kan exempelvis vara 50/50. Det innebär därmed att halva elförbrukningen sker till förutbestämt pris medan andra halvan är rörlig.

 • Fördelen är begränsningen i kostnadsökningar vid pristoppar. Detta genom att bara halva förbrukningen påverkas av prisfluktration.
 • Nackdelen är bindningstiden och att bundna avtal generellt blir dyrare i längden. Detta även om skillnaden inte behöver vara speciellt stor.

Gemensamt elavtal inom BRF

Med ett gemensamt elavtal (gemensamhetsel) inom en BRF är det föreningen som tecknar avtalen, förhandlar om priset samt betalar fakturorna. Det vanligaste är sedan att föreningen debiterar de enskilda medlemmarna för deras elförbrukning. Det kallas för ”Individuell mätning och debitering” (IMD). Det finns däremot även föreningar som valt att låta denna kostnad ingå i månadsavgiften.

Gemensamt elavtal inom månadsavgiften

De flesta bostadsrättsföreningar som har gemensamt elavtal debiterar sina medlemmar för dess elförbrukning. Det upplevs som mest rättvist då varje medlem själv kan påverka sin kostnad och får betala för detta. Om kostnaden istället ingår i månadsavgiften betalar alla exakt lika mycket – oavsett förbrukning. Detta eftersom en del av avgiften går till elkostnaden. Utöver rättviseperspektivet finns en ytterligare fördel med individuell debitering. Det är att medlemmarna blir medvetna om förbrukningen och tydligare minskar den. Något som därmed både är bättre för miljön och för personens ekonomi.

Fördelar med gemensamt avtal

Lägre totalkostnad

Varje ansluten kund behöver betala den fasta avgiften till både elnätsavtal och elhandelsavtal. Är enbart föreningen kund minskas därmed den totala fasta kostnaden. Dessutom har föreningen ett bättre förhandlingsläge mot bolagen då förbrukningen blir betydligt större än för en enskild medlem. I ett avsnitt av Sveriges Radios program ”Plånboken” nämns att medlemmarna beräknas spara 1000 – 2 000 kronor per år med gemensamt elavtal.

Fördelar vid solpaneler

Föreningen kan montera solpaneler på taken och på detta sätt minska behovet av att köpa in el. Vid stor produktion kan de till och med sälja tillbaka el till anslutet elbolag. Stordriftsfördelen har flera fördelar. Detta inte minst eftersom skattereduktionen för såld överskottsel bara gäller upp till den mängd som köps in. En förening kommer att köpa in väldigt lite el om det inte det sker gemensamt för alla medlemmar. Det innebär att skattereduktionen för såld el, via solpanelerna, skulle bli kraftigt begränsat.

Effektoptimering vid laddstolpar

Inom ett elavtal ingår en effektnivå. Det är i korthet den maximala effekt som abonnenten kan använda under ett specifikt tillfälle. Med gemensamt elavtal beräknas effekten ihop av all förbrukning vilket innebär att så kallad överlagringseffekt kan uppstå. I praktiken påverkar därmed inte laddstolpar effektbehovet lika mycket som om bostadsrättsföreningen hade haft enskilda avtal. 

Nackdelar med gemensamt avtal

Installationskostnad

Ska bostadsrättsföreningen ha individuell debitering behöver elmätare installeras i varje lägenhet vilket kan innebära en initial kostnad.

Medlemmar kan inte välja fritt

Det är styrelsen som tecknar avtalet vilket innebär att de enskilda medlemmarna inte själv kan förhandla, binda priset på en speciell nivå eller teckna tillägg till avtalet. De måste lita på att styrelsen gör ett bra val kring elavtalet.

Förening vs privatperson

Privatpersoner har betydligt större rättigheter än företag, föreningar och organisationer. Det gäller exempelvis vid krav på skadestånd på grund av längre elavbrott eller liknande. Med gemensamt elavtal inom bostadsrättsförening minskas alltså dessa rättigheter.

Jämför elavtal till BRF

Bli kontaktad av olika elbolag och få unika erbjudanden till din BRF.

Tips på vägen

 1. Undvik anvisat avtal: Om bostadsrättsföreningen inte har ett avtal (rörligt, fast eller mix) kommer det övergå till ”anvisat avtal”. Det är alltid det dyraste alternativet och bör alltså undvikas.
 1. Bundet skapar trygghet – mot viss premie: Att binda elavtalet över flera år skapar en prisstabilitet och trygghet för föreningen och dess medlemmar. Det underlättar därmed budgethantering och långsiktig planering av föreningens ekonomi.
 1. Jämför alltid flera leverantörer: Med många frågor att arbeta med är risken att styrelsen förlänger avtalet med befintlig elleverantör utan att först jämföra mot andra alternativ. Men eftersom den totala kostnaden för el kan vara relativt hög bör en jämförelse alltid ske. Använd exempelvis vår kostnadsfria jämförelsetjänst som hittas högst upp på sidan.

 2. Övergång till gemensamt avtal kräver planering: En bostadsrättsförening som vill gå över till gemensamt elavtal bör ta kontakt med projektledare, exempelvis via elleverantörer, som kan hjälpa till med processen. Det finns flera juridiska frågor att ta ställning till och det är viktigt att allt sker korrekt från början.

 3. Digital överblick: Flera elleverantörer erbjuder sina kunder en digital plattform där en tydlig överblick kan ske över förbrukningen. Med individuella mätare kan styrelsen även se förbrukning för enskilda hushåll samt gemensam el. Ett sätt att både hitta vägar till att sänka förbrukningen samt hitta eventuella felaktigheter i fastigheterna.
 1. Arbeta med energieffektivisering: De flesta bostadsrättsföreningar kan minska kostnaden för el genom energieffektivisering. Vilka insatser som bör prioriteras beror bland annat på värmekälla, fastighetens ålder och möjlighet till att installera solpaneler. Många elleverantörer erbjuder mätningar och rådgivning inom energieffektivisering.
 1. Gemensamt avtal med individuell mätning (IMD): Att ha gemensamt elavtal minskar den totala kostnaden på flera sätt. (Läs mer vid rubriken ”Gemensamt elavtal inom BRF”. Att sedan ha individuell mätning (IMBD) minskar förbrukningen ytterligare. Detta då varje medlem tydligt kan påverka sin kostnad genom att minska sin elförbrukning.

Elavtal bostadsrätt

Vill du säga upp ditt elabonnemang är det viktigt att först kontrollera vilka villkor som gäller. Den stora skillnaden är om du har rörligt eller bundet samt om du har bindningstid kvar eller inte. Här beskrivs de olika alternativen och hur du går tillväga:

Ansök i formuläret för unika erbjudanden till din BRF

Bli kontaktad av olika elbolag och få offerter på prisvärda elavtal!

Vanliga frågor och svar

Boende i bostadsrätt kan antingen ha gemensamt eller eget avtal. Kontakta styrelsen och fråga om du är osäker.

Det är ett delat ansvar för elen i en bostadsrätt. Vanligtvis är föreningen ansvarig för installationer fram till lägenhetens elcentral. Fördelning inom bostaden är därmed medlemmen ansvarig för.

Om föreningen har gemensamt elavtal är det vanligaste att varje medlem debiteras för dess förbrukning. Det kan ske direkt via månadsavin eller via en separat avi.

Om bostadsrättsföreningen inte har gemensamt elavtal tecknas avtalen enskilt av varje medlem. I detta fall finns ingen skillnad på elavtal mellan att bo i hyreslägenhet eller bostadsrätt.

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.