Grön el

Från välkända elbolag med unika kampanjer och erbjudanden

Hitta gröna och hållbara elavtal med Elyn. Här kan du jämföra vilken energikälla elavtalet kommer från och filtrera på Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen.

Grön el
Jämför elavtal

Jämför elavtal - April 2024

Populära elbolag i varje kategori
fortum
greenely-logo
cheap-energy-ab

Månadens elavtal

Elområde 3 vid förbrukningen 2000 kWh
fortum

1. Fortum

Rörligt elavtal
151 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
skelleftea-kraft

2. Skellefteå Kraft

Rörligt elavtal
153 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
cheap-energy-ab

3. Cheap Energy

Rörligt elavtal
154 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
telge-energi-logo

4. Telge Energi

Rörligt elavtal
154 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
bixia

5. Bixia

Rörligt elavtal
185 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
eon

6. E.ON

Rörligt elavtal
172 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
jamtkraft

7. Jämtkraft

Rörligt elavtal
183 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
greenely-logo
1. Greenely
Timavtal
3.2 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
tibber
2. Tibber
Timavtal
0 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
karnfull-energi
3. Kärnfull Energi
Timavtal
3.2 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
fortum
4. Fortum
Timavtal
5.9 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
telge-energi-logo
5. Telge Energi
Timavtal
0 öre
Påslag exkl. inköpskostnader
fortum
1. Fortum
Fast avtal
152 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
cheap-energy-ab
2. Cheap Energy
Fast avtal
182 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
skelleftea-kraft
3. Skellefteå Kraft
Fast avtal
212 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
4. Stockholms Elbolag
Fast avtal
216 kr
/mån inkl. avgift & rabatt
Allt om grön och hållbar energi

Letar du efter ett hållbart elavtal? På den här sidan går vi igenom vad det innebär med grön och hållbar el samt skillnaden på förnyelsebar och fossilfri energi. Vi tittar även på miljömärkningar, ursprungsgarantier och elcertifikat. Du kan även enkelt jämföra fossilfria och förnyelsebara elavtal i jämförelsen högst upp på sidan.

Innehållsförteckning

Vad innebär grön el?

Grön och ren el är begrepp som har blivit allt vanligare bland elbolagen i samband med att konsumenter efterfrågar hållbarare energi. En anledning till att många bolag väljer att använda dessa uttryck är att det inte finns något regelverk kring vad som får kallas grönt, rent och hållbart, vilket innebär att elbolagen slipper att stå till svars för vad som faktiskt menas. Generellt brukar man med grön el däremot syfta på el som är producerad av vatten-, vind- och solkraft.

Nedan kommer vi att gå närmare in på vad det innebär med förnyelsebar samt fossilfri energi. På sidan finner du också information kring miljöcertifieringen Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen och vad det innebär med ursprungsmarkering och ursprungsgarantier.

Är grön el alltid miljövänlig?

För många har grön och miljövänlig el blivit synonymt med energi som är producerad utan ett koldioxidavtryck. Att elproduktionen är fossilfri och förnyelsebar innebär däremot inte att miljön inte tar skada. Exempelvis kan vatten- och vindkraft ha stor påverkan på djurlivet och naturen. Därför kan det vara bra att skilja på klimatsmart energi och sådan som är miljövänlig.

Förnyelsebar energi

Förnyelsebara energikällor är sådana som inte kommer att ta slut på flera miljoner år och som drivs av solen med undantag av tidvattnet. Detta kan exempelvis vara vattenkraft, vindkraft, solkraft och bioenergi. I avsnittet nedan kan du läsa mer om vad som definierar förnyelsebar energi.

Fossilfria energikällor

Fossilfria energikällor är sådana som inte bidrar till att släppa ut koldioxid i atmosfären. Vanligtvis använder elbolag uttrycket fossilfri eftersom energimixen också innehåller kärnkraft vilket inte ingår i begreppet förnyelsebar energi.

Energiproduktion i Sverige

Energiproduktionen i Sverige har under en längre tid haft en låg andel el som kommer från fossila källor. Idag kommer ungefär 98 % of energin som produceras från fossilfri produktion. Majoriteten av energin som produceras i landet har under en längre tid kommit från två energislag, vattenkraft och kärnkraft. 

I landet stod 2021 ungefär vattenkraften för 41 %, kärnkraft för 30 %, vindkraften för 17%, övrig kraftvärme för 9 % och solkraften för 1 % av den totala energin som producerades i landet enligt Energiföretagen Sverige.

Elproduktionen i Sverige - Cirkeldiagram

Procentuell fördelning av energiproduktionen i Sverige (källa Energiföretagen, 2021).

Jämför hållbar el

Sänk dina elkostnader genom att jämföra elavtal från över 130 elbolag. Filtrera enkelt på Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen.

Förnyelsebar el

Att välja förnyelsebar eller fossilfri energi är ett steg ett hushåll kan ta för att minska den individuella påverkan på klimatet. Ett hushåll som förbrukar 20 000 kWh per år kan genom att välja fossilfri el spara upp till sju ton koldioxid. I Sverige kommer över 60 % av elen från förnyelsebara källor och landet har länge varit ledande inom hur stor andel av produktionen som är förnyelsebar energi.

Tänk på: Det viktigaste du kan göra för klimatet när det kommer till din el är att förbruka mindre energi. Detta ger svenska elproducenter möjlighet att exportera elen och ersätta energi producerad på kol, olja och gas i andra europeiska länder, som är mer beroende av fossila bränslen för sin elproduktion.

Vad är förnyelsebar energi?

Förnyelsebar energi härstammar från källor som direkt eller indirekt kommer från solens strålning förutom tidvattnet. Detta innebär att de förnyas i samma takt som de förbrukas och energikällorna kommer med andra ord inte ta slut på flera miljoner års sikt och kallas därför för förnybara. 

Till förnyelsebar energi räknas bland annat vatten-, vind- och solkraft samt bioenergi.

Vattenkraft

Vattenkraft är en av de viktigaste energikällorna i Sverige och står för 41 % av all el som vi producerar i landet. Vattenkraften är en särskilt viktig förnyelsebar källa eftersom det både går att magasinera inför vintern då efterfrågan ökar samt balanserar elnätet genom att det går att ställa om produktionen på kort varsel.

Även om vattenkraften är förnyelsebar betyder det inte nödvändigtvis att den alltid är miljövänlig. Vattenkraft kan bland annat torrlägga vissa sträckor, vilket betyder att djur- och växtlivet påverkas.

Vindkraft

Vindkraften har under senaste åren vuxit och blivit en stor energikälla i Sverige. Landet har goda förutsättningar för vindkraft i och med långa kuster med mycket vind. Idag står vindkraften för nästan 20 % av Sveriges energiproduktion. 

En av vindkraftens största hinder är att det uppfattas påverka landskapsbilden och bidra till buller. Den påverkar också den biologiska mångfalden då vindkraften tar plats och kräver att skogar huggs ned, även fåglar kan flyga in i bladen.

Solkraft

Solkraft fungerar faktiskt förvånansvärt bra i Sverige även om vi ligger så pass långt norrut. I vissa fall producerar anläggningar till och med mer än vissa anläggningar på kontinenten. Detta beror bland annat på att solen reflekteras i snön och att solcellerna är effektivare i lägre temperaturer. Solkraft står för ungefär 1 % av den totala producerade elen i Sverige. Detta innebär även att många privatpersoner väljer att installera solceller på sin villa.

Den största miljöpåverkan när det kommer till solpaneler är vid produktionen och när panelerna ska återvinnas. I många fall återvinns solpanelerna inte över huvud taget.

Bioenergi

Bioenergi kommer precis som det låter från biomassa vilket är växter och växtdelar. Då växterna tar hjälp av solen för att växa och eftersom dessa inte släpper ut mer koldioxid än växten tagit upp under tillväxtfasen räknas även bioenergi som en förnyelsebar energikälla.

Ur en miljösynpunkt finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Bland annat kan produktionen av biomassa konkurrera med matproduktion och det kan användas stora mängder bekämpningsmedel samt främjar viss monokultur.

Över 60 % av elen som produceras i Sverige är förnyelsebar

Jämför förnyelsebar el

Sänk elkostnaderna samtidigt som du byter till ett förnyelsebart elavtal med Elyns jämförelse!

Fossilfri el

Fossilfri el innebär att energin inte framställs med fossila bränslen så som olja kol eller gas. I Sverige är ungefär 98 % av all el som produceras från fossilfria källor. Bland de fossilfira energislagen ingår förnyelsebar energi, kärnkraft samt återvunnen värme. Det finns även vissa gråzoner där avfallsförbränning  av exempelvis återvunnen papper och fossil plast ingår.

Vad är skillnaden mellan fossilfri och förnyelsebar el?

Fossilfri energi är ett begrepp som är liknande förnyelsebar energi och som tidigare nämnt härstammar förnyelsebar energi direkt eller indirekt från solen. Skillnaden är att begreppet fossilfri energi innebär att elen inte kommer från fossila bränslen men utesluter inte ändliga resurser så som kärnkraft. Elproduktionen har med andra ord inte någon klimatpåverkan men räknas fortfarande inte till förnyelsebar energi då exempelvis uran som används som bränsle i ett kärnkraftverk är en ändlig resurs.

Fossilfri energi: Den största skillnaden mellan fossilfri och förnyelsebar energi i Sverige är att fossilfri energi även inkluderar kärnkraft. Den direkta produktionen av energi i kärnkraft bidrar inte till några koldioxidutsläpp, men då uran är en ändlig resurs är kärnkraft inte förnyelsebart.

Kärnkraft

Kärnkraft är en av de viktigaste energikällorna i Sverige och stod 2021 ungefär för 30 % av all den producerade elen i landet. En av de stora fördelarna med kärnkraft är att produktionen i praktiken nästan inte bidrar till några utsläpp av koldioxid. Kärnkraft är också en stabil energikälla som inte fluktuerar på samma sätt som vindkraft och vissa andra förnyelsebara energikällor. Den har däremot inte samma balanserande effekt som exemeplvis vattenkraft eftersom det tar längre tid att ställa om produktionen.

När det kommer till miljöpåverkan handlar det bland annat om utvinningen av uran som är hälsoskadlig och vanligtvis sker i länder där miljön inte kontrolleras på samma sätt. En annan fråga är slutförvaring där uranet som det ser ut idag måste lagras i upp till 100 000 år innan det är säkert, samt risken för olyckor.

Miljömärkt el

Att välja el från förnyelsebara källor minskar klimatpåverkan då mindre koldioxid släpps ut i atmosfären. Detta betyder däremot inte per automatik att elproduktionen har en låg påverkan på miljö, djur och växter. Att elen är ursprungsmärkt garanterar att den kommer från en specifik energikälla men det ställer inget miljökrav. När många elbolag marknadsför grön el handlar det ofta om ursprungsmärkt el miljö där hållbarhet inte har varit en faktor.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med över en kvarts miljon medlemmar. Visionen är ”en hållbar framtid på en frisk och levande planet”. Naturskyddsföreningen driver miljömärkningen Bra Miljöval för elproduktion och har ett av de hårdaste kraven i världen för miljöcertifieringar.

Bra miljöval

Att elproduktionen är märkt med certifieringen Bra Miljöval innebär att den är ursprungsmärkt från förnyelsebara energikällor och ställer höga krav på att elproduktionen tar hänsyn till miljön. Bra Miljöval stödjer även projekt som förebygger skadlig miljöpåverkan och återställer ekosystem samt bidrar till elproduktion som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Exempelvis ska vattenkraft undvika torrläggning och ha tillgång till vägar för fiskvandring. Sol- och vindkraft ska läggas på områden där de har en låg miljöpåverkan. Du kan läsa mer om Bra Miljöval hos Naturskyddsföreningen.

 

Är elavtal med Bra Miljöval dyrare?

Det skiljer sig åt hur mycket olika elhandlare tar betalt för Bra Miljöval. I många fall kostar det ungefär 1–2 öre/kWh extra vilket innebär att en normal lägenhet betalar ca 3 kr extra i månaden för certifierad el och en villa med eluppvärmning ca 30 kr extra. Tänk på att det finns flera elleverantörer som erbjuder miljöpaket där Bra Miljöval ingår men som tenderar att vara dyrare.

Elbolag som bara säljer Bra Miljöval

Under 2022 fanns över 30 elbolag som erbjuder el märkt med Bra Miljöval till konsumenter. Några elbolag har valt att gå ett steg längre och erbjuder bara el producerad med certifieringen, dessa finner du i listan nedan:

  • ETC el
  • Falkenberg Energihandel AB
  • Godel i Sverige AB
  • Greenely Premium AB
  • Telge Energi AB

Jämför miljömärkta elavtal

Jämför elavtal märkta med certifieringen Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen. Filtrera enkelt i Elyns jämförelse!

Miljövänlig och hållbar el

Många tror att en ursprungsmärkning innebär att elen är förnyelsebar men i själva verket är ursprungsmärkningen endast ett sätt att spåra vilken källa elen kommer ifrån. Nedan kan du läsa mer om vad det innebär med ursprungsmärkning, ursprungsgarantier och elcertifikat.

Ursprungsmärkning och ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är till för att elkonsumenter ska veta ursprunget av elen och om det bidrar med koldioxidutsläpp samt kärnavfall. Samtliga elhandlare i Sverige måste enligt lag redovisa hur elen är producerad och hur mycket koldioxid den har bidragit till. Ursprungsgarantier tar ingen hänsyn till vilken källa det är utan ges ut oavsett om det är vindkraft eller kolkraft.

Ursprungsgarantier: Spårar vilken källa elen kommer ifrån men tar inte hänsyn till om det är fossilt eller ej.

Som konsument köper du din el av en elhandlare som har köpt elen från en elproducent. Förutom att elhandlaren köper el inhandlar denne även en garanti om att elen kommer från en särskild källa. Om en elhandlare exempelvis vill sälja el från vattenkraft måste den alltså köpa in ursprungsgarantier för vattenkraft vilken innebär att du som kund också vet att din el också har producerats från den källan.

Elcertifikat

Förutom ursprungsgarantier som håller koll på vilken källa som har producerat elen finns även elcertifikat. Det är ett system som funnits sedan 2003 och är till för att stödja produktionen av förnyelsebar el. Elcertifikaten ges ut av staten när en elproducent har producerat en megawattimme el och dessa säljs sedan på en öppen marknad.

Elcertifikat: Marknadsbaserat stöd till elbolag som levererar förnyelsebar el.

Alla elhandlare har en plikt att köpa in en viss kvot el med elcertifikat. Hur många elcertifikat en elhandlare måste köpa in finns reglerat i lagen om elcertifikat. Det bör däremot nämnas att ursprungsgarantier inte har någon koppling till miljömärkningar och det ställs inga krav på annat än just var elen är producerad. 

Jämför erbjudanden

Passa på att sänka dina elkostnader med upp till 1200 kr per år! Jämför över 3 000 elavtal från 120 elhandelsbolag.

Vanliga frågor och svar

Grön el är ett samlingsbegrepp som vanligtvis används för förnyelsebar eller fossilfri el. Det finns däremot ingen lag som säger vad som får definieras som grön el. Detta innebär att det ibland används av elbolag som vill ha en hållbar profil men som inte nödvändigtvis är miljövänliga.

Förnyelsebar energi är sådan som inte bidrar till klimatförändringar men det finns inga krav på att elen ska vara miljövänlig. Bra Miljöval är en certifiering från Naturskyddsföreningen som ställer höga krav på hållbarhet både för miljö och djurliv.

Den största skillnaden på fossilfri och förnyelsebar energi i Sverige är att fossilfri energi även inkluderar kärnkraft. Eftersom uran är ett ändligt bränsle räknas inte kärnkraft som en förnyelsebar källa trots att den inte bidrar till koldioxidutsläpp.

Förnyelsebar el behöver inte alls vara dyrare och redan idag kommer över 60 % av elen som produceras i Sverige från förnyelsebara källor. 

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.