Personuppgiftspolicy

Hos Elyn värnar vi alltid om din personliga integritet. I denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur Elyn samlar in och använder dina personuppgifter. Här finner du också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dessa gällande.

Ansvarig för personuppgifter är Evide Group AB (org. 559168-9665), Järnvågsgatan 3, 413 27 Göteborg. Vill du kontakta oss direkt kan du skicka ett mejl till info@elyn.se. Vi uppmanar dig att läsa vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Centrala begrepp

Begreppet personuppgifter innefatter en upplysning som direkt eller indirekt med andra andra uppgifter, kan kopplas till en fysiskt levande person. Det kan exempelvis bestå av namn, personnummer, adress, telefonnummer, IP-adress eller e-postadress. När det kommer till personuppgiftsbehandling så inkluderar det alla typer av hantering av olika personuppgifter (insamling, analysering, registrering, ändring eller lagring). Personuppgiftsansvarig är den med ansvar för att all behandling av personuppgifterna efterföljer gällande lagstiftning samt för vilka ändamål personuppgifterna i fråga används.

Information som du uppger till oss

För att använda Elyns tjänster kan du komma att behöva fylla i följande:

 • Namn eller personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Anläggnings-ID
 • Nät-ID
 • Bostadstyp
 • Årsförbrukning
 • Inflyttningsdatum
 • Faktureringsadress
 • IP-adress


Denna information delas aldrig till andra utan ditt tillstånd.

Annan information som samlas in

För att förstå och förbättra användarupplevelsen och annonsering på Elyn använder vi oss av analysverktyg. De vanligaste verktygen som används är Google Analytics, Google Ads och Hotjar. Inga personuppgifter sparas i denna typ av analysverktyg. Utan syftet är att få en uppfattning om hur besökare navigerar på webbplatsen.

Vad gör vi med informationen du ger oss?

För att Elyns jämförelsetjänst ska fungera behövs dina uppgifter förmedlas till våra elbolagspartners. Kontaktuppgifterna delar vi endast vid en accepterad offert.

Företag och bostadsrättföreningar

Genom att fylla i formuläret för företag och bostadsrättsföreningar ger du Elyn tillåtelse att behandla dina personuppgifter och dela dem med oberoende tredje parter inom elbranschen. Syftet är att tillhandahålla tjänsten och ge dessa företag möjlighet att kontakta dig med sina erbjudanden.

Efter att ha använt Elyn kommer erbjudanden om elleveranser att skickas till dig, normalt sett via e-post, brev, sms eller telefon, inom en period av 30 dagar. Om du önskar att ta bort din förfrågan, vänligen kontakta oss på info@elyn.se.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Elyn samarbetar till största del med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES och i möjligaste mån i Sverige. I det fall vi anlitar leverantörer utanför EU/EES (s.k. ”tredje land”), t.ex. molntjänster såsom Google Inc. eller Amazon Webservices, Inc., vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras enligt gällande lag. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

Hur behandlar vi personuppgifter

Elyn lagrar inte personuppgifter längre än det är nödvändigt för de tjänster som du använt. Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med relevant lagstiftning.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till tillgång

Vårt mål är att alltid vara transparenta med hur vi sköter dina personuppgifter. Om du undrar över hur dina personuppgifter behandlats kan du när som helst begära att få tillgång dessa uppgifter utan kostnad. För att undvika en orimligt mycket administrativt arbete kan Elyn komma att ta ut en skälig avgift för vidare kopior.

Du har rätt till begränsning

I vissa fall kan du kräva att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Med  begreppet begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Din rätt till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådant fall kan du begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Du har rätt till rättelse

Det är Elyns ansvar att se till att de personuppgifter som du lämnar och som vi och våra leverantörer behandlar registreras korrekt. Om vi har uppgifter om dig som är felaktiga eller om vi saknar viktig information, har du rätt att få dina uppgifter rättade. Uppdaterar vi dina uppgifter på din begäran kommer vi även att informera eventuella samarbetspartners som vi har lämnat ut dina uppgifter till.

Du har rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Dina personuppgifter kan raderas om:

 • Personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för
 • Vi hanterar personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta
 • Vi hanterar personuppgifter för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna fortsätter att behandlas för detta ändamål
 • Vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Vi inte behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regler
 • Det krävs att personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet.

Elyn behöver i vissa fall spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information.

Du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du kan när som helst slippa marknadsföring och invända mot all typ av behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning, eller efter en intresseavvägning.

Kontakta oss för utövande av dina rättigheter

Skriv till oss på info@elyn.se och ange vad du vill att vi ska sluta behandla och för vilket ändamål det gäller.

Hur använder vi cookies?

På Elyn.se använder vi oss av cookies. En cookie är en mindre textfil som lagras på din enhet (dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att bland annat känna igen din webbläsare. Vill du veta mer om cookies och hur vi nyttjar denna denna typ av lagring, samt en lista på vilka cookies vi använder hänvisar vi dig till Elyns cookiepolicy.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har behörigt till dem. Elyn har även vidtagit särskilda säkerhetsåtergärder via IT-system som extra lager av skydd för att säkerställa att dina uppgifter lagras tryggt och endast behandlas av behöriga personer.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Det är Integritetsskyddsmyndigheten (f.d Datainspektionen) som är ansvariga för att övervaka att tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen efterföljs. Anser du att Elyn på något sätt hanterar personuppgifter på en felaktigt kan du vända dig till denna myndighet.

Ändringar

Ändringar i vår personuppgiftpolicy sker med jämna mellanrum. Om en sådan uppdatering sker, med avgörande betydelse för hur vi hanterar dina personuppgifter, kommer Elyn att i god tid informera dig på hemsidan innan uppdateringen sker.

Senast uppdaterad: 2024-04-19

Kontakta oss

Om du har frågor kring personuppgiftspolicyn, eller till exempel vill radera din personliga data, är du varmt välkommen att kontakta via nedan e-postadress eller via vårt kontaktformulär

E-postadress: info@elyn.se

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.